◼Konserwacja szkła - Świat szkła

 

OK

◼Konserwacja szkła

OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, MAGAZYNOWANIA, CZYSZCZENIA i MONTAŻU SZKŁA

 

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU SZKŁA

Szkła nie należy:

 1. Wystawiać na bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniami organicznymi;

 2. Pozostawiać w stanie mokrym na skutek skraplania oparów spowodowanego niewłaściwą wentylacją wnętrza budynku;

 3. Wystawiać na długotrwałe działanie temperatury powyżej 60°C;

 4. Eksploatować, montować i składować w środowisku narażonym na działanie czynników atmosferycznych;

 5. Eksploatować, montować i składować w środowisku narażonym na działanie agresywnych czynników chemicznych, w szczególności kwasu fluorowodorowego oraz ługów.

 

MAGAZYNOWANIE SZKŁA

 1. Wszystkie produkty powinny być magazynowane w suchych, wentylowanych pomieszczeniach;

 2. W przypadku magazynowania na placu budowy należy skutecznie chronić produkty przed działaniem czynników atmosferycznych (zwłaszcza słońca i wilgoci) oraz uszkodzeniami mechanicznymi;

 3. Produkty na stojakach powinny być oddzielone przekładkami, aby zapobiec zjawisku wyługowania powierzchni szkła w przypadku zawilgocenia. Należy także pamiętać, iż szkło ułożone i zabezpieczone na stojaku ale wystawione na działanie słońca (lub innego źródła promieniowania cieplnego) może pękać na skutek akumulacji ciepła i rozszerzania się szkła.

 

NISZCZĄCE WYTRAWIANIE POWIERZCHNI SZKŁA

Wytrawianie powierzchni szkła powstaje przy zetknięciu się szkła z kwasem fluorowodorowym, ługami a także środkami chemicznymi stosowanymi zwykle w materiałach budowlanych (i środkach czyszczących). Chemikalia takie jak roztwory zasad (w mniejszym stopniu roztwory kwasów) działając przez dłuższy czas prowadzą do trwałego wytrawienia powierzchni. Tak działa świeży beton i tynk stykając się z powierzchnią szkła. Konieczne jest zatem zapewnienie ochrony szkła przed wskazanymi powyżej czynnikami.

 

NISZCZĄCE ŁUGOWANIE POWIERZCHNI SZKŁA SPOWODOWANE DZIAŁANIEM WODY

Możliwe jest również uszkodzenie powierzchni szkła na skutek zjawiska ługowania w wyniku długotrwałego działania wody z opadów i kondensacji. Woda powoduje bowiem hydrolizę zawartych w szkle krzemianów z utworzeniem krzemionki w formie żelu (nalot na szkle). Szczególnie wtedy jeżeli szkło było magazynowane bez przekładek oraz było narażone na długie działanie zabrudzeń przed sprzątaniem budynku. Dlatego w trakcie budowy należy szkło czyścić regularnie, kiedy jest to niezbędne.

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA CZYSZCZENIA SZKŁA

Zasady ogólne.
Czyszczenie szkła, jak również usuwanie pozostałości po naklejkach i przekładkach powinno być wykonywane przez wykonawcę robót przy użyciu łagodnych środków czyszczących. Zabrudzenia szyb usuwa się myciem (nigdy na sucho) przy użyciu dużej ilości wody, stosując gąbkę, wałek gumowy, irchę lub dostępne w handlu rozpylane środki czyszczące do szkła i szmatki. Ostre narzędzia takie jak żyletki lub skrobaki, mogą powodować drobne i głębokie zadrapania powierzchni szkła i z tego powodu należy wykluczyć ich stosowanie. W szczególności konieczne jest 
natychmiastowe usuwanie z szyb brył cementu lub innych pozostałości materiałów budowlanych. Ich działanie może prowadzić bowiem do wytrawiania powierzchni szkła. Jeżeli w trakcie robót uszczelniających na szkle pozostaną resztki szczeliwa, należy je natychmiast usunąć. Zwykłe zabrudzenia powinny być usuwane w sposób opisany powyżej. Trudne do usunięcia zabrudzenia, np. z farby, plamy smoły lub pozostałości kleju powinny być usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalników, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny. Następnie należy szkło w tych miejscach przemyć wodą. Ważne jest zapobieganie stykaniu się jakiegokolwiek rozpuszczalnika z krawędziami pakietu szklanego ponieważ może to spowodować uszkodzenie folii PVB. Środki szorujące lub wełna stalowa nie mogą być używane gdyż powodują nieodwracalne porysowanie powierzchni szkła.

Środki czyszczące powodujące uszkodzenia szyb.
Nie wolno stosować roztworów zasad i kwasów, a także środków czyszczących zawierających fluorki. Roztwory takie mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia powierzchni szkła i folii PVB. Czyszczenie fasady i szkła powinno być wykonywane zgodnie z uznanymi standardami przemysłowymi.

Prawidłowe narzędzia do czyszczenia szyb.
Gumowy ściągacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu. Miękka i czysta szmatka. Czysta (nie ścierna!) gąbka. Narzędzia te powinny być regularnie czyszczone w trakcie mycia aby drobiny zabrudzeń nie rysowały szkła i aby uniknąć pozostawiania zabrudzeń na szkle.

Prawidłowe środki czyszczące.
Czysta woda i dostępne w handlu obojętne środki czyszczące do szyb. Woda powinna mieć małą zawartości wapnia. W razie potrzeby należy stosować wodę zmiękczoną lub zdemineralizowaną.

Ograniczenia w czyszczeniu szkła.
Nie wolno stosować do czyszczenia szkła:

 • środków czyszczących zawierające silikony lub materiały ścierne, 
 • środków czyszczących i konserwacyjnych do materiałów innych niż szkło, 
 • agresywnych względem szkła środków chemicznych jak: ługi, kwasy, fluorki, 
 • narzędzi ściernych: ściernych gąbek i ostrych szmatek, wełny stalowej, żyletek, nożyków itp.

 

MONTAŻ SZKŁA WARSTWOWEGO LAMINOWANEGO FOLIĄ PVB

 1. Należy zabezpieczyć krawędzie szkła przed wilgocią – ramy montażowe powinny być tak skonstruowane, aby zapewniały stałą wentylację krawędzi szkła i uniemożliwiały gromadzenie się wilgoci lub wody;

 2. Należy zabezpieczyć krawędzie szyb wielowarstwowych przed bezpośrednim promieniowaniem UV. Krawędzie tych produktów powinny być na stałe zabudowane w ramie;

 3. Zastosowane materiały montażowe (np. silikony, podkładki, uszczelki itp.) powinny być neutralne wobec szkła i folii PVB;

 4. Konstrukcja w której będą montowane szkła, powinna być zaprojektowana przez uprawnionych specjalistów i posiadać aprobatę techniczną;

 5. Konstrukcja i rodzaj szkła powinny być odpowiednio dobrane do warunków panujących wmiejscu instalacji.